نمایش 1 - 2 از 2
گزارش//
شهرستان هرسین از جمله مناطقی است که به دلیل دارا بودن ویژگی تولید هنر صنعت های مخنلف و به ویژه در زمینه گلیم با کیفیت و مرغوب می تواند با تبیین سیاست های حمایتی از هنرمندان و تولید کنندگان صنایع دستی شهرستان به یک مبع خوب اشتغالزایی تبدیل شود.
نگاهی به رسوم رمضانی مردم هرسین؛
شهرستان هرسین در ماه رمضان آداب و رسوم خاص خود را دارد که آن را از دیگر شهرستان ها متمایز کرده است.