نمایش 1 - 2 از 2
یادداشت//
خالقین پدرانه شاید باور نمی کردند وقتی اثرشان بر روی صحنه برود با اجرای 10روزه مخاطبانی را برای خود دست و پا کند و مردم در گوشه و کنار شهر از اجرای خوب و بازی نزدیک به واقعیت هنرمندان این اثر نقل کنند.
یادداشت/
«تهاجم ، شبیخون، مهار و نفوذ فرهنگی» چهار گام استراتژیک شیطان بزرگ برای نفوذ به فرهنگ ایران است.