پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه15:55 - 1394/03/25
گزارش ویژه دیوانگاه/

آبیاری با فاضلاب مهمترین مشکل زیست محیطی هرسین/وقتی سبزیجات طعم فاضلاب به خود می گیرند

آبیاری مزارع سبزیجات وصیفی جات با آبهای آلوده وفاضلاب ها مسئله ای است که سالها میان ادارات متولی هرسین رد و بدل می شود ومتاسفانه به نظرمی رسد مسئولین درجلوگیری ازآبیاری مزارع سبزی وصیفی جات با آبهای آلوده وفاضلاب ها خیلی موفق نبوده اند.

به گزارش خبرنگار دیوانگاه،آبیاری مزارع سبزیجات وصیفی جات با آبهای آلوده وفاضلاب ها مسئله ای است که سالها میان ادارات متولی هرسین رد و بدل می شود ومتاسفانه به نظرمی رسد مسئولین درجلوگیری ازآبیاری مزارع سبزی وصیفی جات با آبهای آلوده وفاضلاب ها خیلی موفق نبوده اند.
درحال حاضرزمینهای کشاورزی در شهرستان هرسین باتوجه به آبیاری به وسیله فاضلاب های شهری وورود آبهای غیربهداشتی به مرور زمان در حال ازدست دادن استعداد خودهستند و این در حالی است که روزگاری مستعد ترین زمینهای کشاورزی شهرستان بوده اند.
خطرات بهداشتی قابل توجهی دراستفاده ازفاضلاب تصفیه نشده برای آبیاری مزارع سبزی وباغ‌ های میوه وجود دارد. فاضلاب‌های شهری می‌توانند شامل مخلوطی ازآلودگی‌های بیولوژیکی وشیمیایی باشند. فاضلاب شهری حاوی مقادیرزیادی فلزات سنگین وسمی است.
فلزات سنگین باتوجه به ثبات شیمیایی،تجزیه ‌پذیری ضعیف وداشتن قدرت تجمع زیستی دربدن موجودات زنده به سرعت تبدیل به آلاینده‌های سمی می‌شوند.
این فلزات توسط گیاهان وپس ازمصرف آنها توسط ما جذب شده وبا تجمع یافتن به غلظت‌های سمی می‌رسند. بیشترین وخطرناك‌ترین آثارمسمومیت به وسیله فلزات سنگین،درمراحل رشد ونموانسان رخ می‌دهد که متآسفانه كودكان نسبت به بزرگسالان بیشتردرمعرض خطرات ناشی ازفلزات سنگین درآب وغذاهستند،
متآسفانه در حال حاضر در اراضی تحت کشت جنوب هرسین بجای استفاده ازتکنولوژی جدید افزایش تولید درواحد سطح، کماکان به روش عهد قجر،سبزیجات بافاضلاب تصفیه نشده یا فاضلاب انسانی آبیاری می‌شوند که نتیجه آن تامین موادغذایی بااستفاده از فاضلاب خام است.
علی اشرف جلیلی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان در گفتگو با خبرنگار دیوانگاه در این رابطه اظهار داشت
درحال حاضرخوردن سبزیجات باطعم فاضلاب انسانی در هرسین رنگ واقعی به خود گرفته وشامل همه سبزیجاتی است که درمزارع پایین دست کشت و به خورد مردم داده می شود.
متخصصان گوارش استفاده ازسبزی وصیفی‌جات به عمل آمده در این مزارع را بسیارخطرناک می دانند ومعتقدند: اینگونه سبزیجات میکروب‌هایی مانند انواع هپاتیت،عوامل تک‌یاخته‌ای مانند آمیب ژیاردیا وتخم انگل‌های پریاخته‌اینظیرکرم شلاقی،آسکاریس و... راهی بدن انسان می‌کند که متأسفانه دربسیاری موارد پختن سبزیجات هم  باعث مرگ این‌گونه میکروب‌ها نمی‌شود.
این در حالی است که کشت سبزی جات و صیفی جات در شهرستان هرسین حجم قابل توجهی از مزارع شهرستان را در بر گرفته که اکثر این محصولات مستقیمأ به مصرف مردم می رسد.
از طرفی سال هاست که بحث ساماندهی مسیر روان آب های سراب هرسین و انتقال فاضلاب های موجود در آن به سمت تصفیه خانه هرسین مطرح است ولی تا به حال اقدامی در جهت تکمیل این پروژه  صورت نگرفته و با امروز و فردا کردن این پروژه بحث سلامت مردم در حاشیه قرار گرفته است.
تصفیه خانه شهرستان هرسین از جمله طرح های سفر مقام معظم رهبری است که با وجود اینکه هزینه ساخت آن به طور کامل اختصاص یافته ولی دو سالی است که در وضعیت 80درصد ساخت متوقف شده است.