نمایش 1 - 1 از 1
شهردار هرسین خبر داد/ شهردار هرسین از اجرای طرح زیرساختی آبیاری( فضای سبز)وجداسازی آب مصرفی فضای سبز از(آب شرب) توسط شهرداری خبر داد. 11/16/1396 - 12:59
اشتراک در طرح زیرساختی ؛ تفکیک آبیاری،  فضای سبز ، هرسین، دیوانگاه