نمایش 1 - 1 از 1
در حالی که آبفای هرسین پیوسته در حال تعمیر سیستم فرسوده شهر است در طرف دیگر مردم بدور از هر گونه اطلاع از این شرایط ،در نقاط مختلف به یک باره با قطعی آب مواجه می شوند . 11/01/1398 - 17:08
اشتراک در قطعی مکرر آب، آبفا، هرسین، دیوانگاه