نمایش 1 - 1 از 1
رئیس اداره راهدارای و حمل و نقل جاده ای هرسین گفت: جهت افزایش ایمنی تردد کاربران جاده ای وبخشنده نمودن جاده وافزایش شعاع دید ورودی شرقی و غربی هرسین تعریض گردید. 03/28/1399 - 11:49
اشتراک در راهداری، تعریض ورودی، هرسین، دیوانگاه