نمایش 1 - 1 از 1
تعداد 1500عدد ماسک رایگان در بین محله کمتر برخوردار مهدیه توسط قرارگاه جواد الائمه هرسین توزیع شد. 08/20/1399 - 14:52
اشتراک در توزیع ماسک، رایگان، محله مهدیه، کرونا، هرسین