نمایش 1 - 1 از 1
شهرستان هرسین یکی از معدود شهرستان های استان کرمانشاه است که به واسطه داشتن آب و هوای مناسب و خاک حاصلخیز دارای پتانسیل فراوانی در تولید محصول به صرفه و پر سود زعفران است. 08/30/1399 - 14:13
اشتراک در زعفران، صنایع تبدیلی، هرسین، دیوانگاه