پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه15:02 - 1400/01/18

پیک چهارم کرونا در هرسین شتاب بیشتری دارد

رئیس شیکه یهداشت و درمان هرسین در خصوص ورود شهرستان به پیک چهارم کرونا توضیحاتی ارائه کرد.

دکتر حمزه ای رئیس شیکه یهداشت و درمان هرسین در گفتگو با دیوانگاه در خصوص ورود شهرستان به پیک چهارم کرونا توضیحاتی ارائه کرد..